Mijn favorieten

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Algemene Verordening Gegevensbescherming
 
Van Kleef NVM Makelaars Rotterdam, gevestigd aan Heemraadssingel 196, 3021 DM Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens
 • www.vankleefmakelaars.nl
 • Heemraadssingel 196, 3021 DM Rotterdam 010 - 820 85 55
 • Dimitri van Kleef is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Kleef NVM Makelaars Rotterdam. Hij is te bereiken via info@vankleefmakelaars.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Kleef NVM Makelaars Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Van Kleef NVM Makelaars Rotterdam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • Niet van toepassing
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Van Kleef NVM Makelaars Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van zoekopdracht
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten aan u te leveren
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van Kleef NVM Makelaars Rotterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
 Gegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam 20 jaar Correspondentie
Geslacht 20 jaar Correspondentie
Telefoonnummer 20 jaar Correspondentie
E-mailadres 20 jaar Correspondentie
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 20 jaar Leveren van persoonlijke en professionele service bij het aankopen, verkopen en taxeren van een woning.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Van Kleef NVM Makelaars Rotterdam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Kleef NVM Makelaars Rotterdam) tussen zit. Van Kleef NVM Makelaars Rotterdam gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: CRM Realworks. Dit CRM systeem wordt gebruikt voor de administratie van Van Kleef Makelaars om o.a. te agenderen en te documenteren. Het belang hierbij is dat er efficiënt en professioneel wordt geadministreerd. Er zijn geen verdere gevolgen voor de betrokkene.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Van Kleef NVM Makelaars Rotterdam deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Kleef NVM Makelaars Rotterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van Kleef NVM Makelaars Rotterdam gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Kleef NVM Makelaars Rotterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vankleefmakelaars.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Kleef NVM Makelaars Rotterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Kleef NVM Makelaars Rotterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vankleefmakelaars.nl.